jquery焦点图插件带按钮控制轮播焦点图代码162 645 216特效描述:jquery焦点图插件 带按钮控制 轮播焦点图,图片循环[渐变/滚动]切换特效,并支持控制左右滚动,不同方向的滚动

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.imgscroll.min.js"></script>

2. HTML代码

<div class="mains">
	<div class="title">图片循环[渐变/滚动]切换特效,并支持控制左右滚动,不同方向的滚动</div>
	<div class="imgscroll5">
		<div class="pre"><</div>
		<div class="next">></div>
		<div class="imglist">
			<li class="imgurl"><img src="images/1.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/2.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/3.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/4.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/5.jpg" /></li>
		</div>
		<div class="imgdesc">
			<li class="hover">1</li>
			<li>2</li>
			<li>3</li>
			<li>4</li>
			<li>5</li>
		</div>
		<div class="imginfo">
			<li>第一张图片文字说明</li>
			<li>第二张图片文字说明</li>
			<li>第三张图片文字说明</li>
			<li>第四张图片文字说明</li>
			<li>第五张图片文字说明</li>
		</div>
		<div class="view">向左滚动演示/6s</div>
	</div>
	<div class="imgscroll3">
		<div class="pre"><</div>
		<div class="next">></div>
		<div class="imglist">
			<li class="imgurl"><img src="images/1.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/2.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/3.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/4.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/5.jpg" /></li>
		</div>
		<div class="imgdesc">
			<li class="hover">1</li>
			<li>2</li>
			<li>3</li>
			<li>4</li>
			<li>5</li>
		</div>
		<div class="imginfo">
			<li>第一张图片文字说明</li>
			<li>第二张图片文字说明</li>
			<li>第三张图片文字说明</li>
			<li>第四张图片文字说明</li>
			<li>第五张图片文字说明</li>
		</div>
		<div class="view">向右滚动演示/3s</div>
	</div>
	<div class="imgscroll4">
		<div class="pre"><</div>
		<div class="next">></div>
		<div class="imglist">
			<li class="imgurl"><img src="images/1.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/2.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/3.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/4.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/5.jpg" /></li>
		</div>
		<div class="imgdesc">
			<li class="hover"></li>
			<li></li>
			<li></li>
			<li></li>
			<li></li>
		</div>
		<div class="view">向上滚动演示/4s</div>
	</div>
	<div class="imgscroll6">
		<div class="pre"><</div>
		<div class="next">></div>
		<div class="imglist">
			<li class="imgurl"><img src="images/1.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/2.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/3.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/4.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/5.jpg" /></li>
		</div>
		<div class="imgdesc">
			<li class="hover"></li>
			<li></li>
			<li></li>
			<li></li>
			<li></li>
		</div>
		<div class="view">向下滚动演示/7s</div>
	</div>
	<div class="imgscroll2">
		<div class="pre"><</div>
		<div class="next">></div>
		<div class="imglist">
			<li class="imgurl"><img src="images/1.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/2.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/3.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/4.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/5.jpg" /></li>
		</div>
		<div class="imgdesc">
			<li class="hover">1</li>
			<li>2</li>
			<li>3</li>
			<li>4</li>
			<li>5</li>
		</div>
		<div class="imginfo">
			<li>第一张图片文字说明</li>
			<li>第二张图片文字说明</li>
			<li>第三张图片文字说明</li>
			<li>第四张图片文字说明</li>
			<li>第五张图片文字说明</li>
		</div>
		<div class="view">渐变循环演示/5s</div>
	</div>
	<div class="imgscroll">
		<div class="pre"><</div>
		<div class="next">></div>
		<div class="imglist">
			<li class="imgurl"><img src="images/1.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/2.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/3.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/4.jpg" /></li>
			<li class="imgurl"><img src="images/5.jpg" /></li>
		</div>
		<div class="imgdesc">
			<li class="hover">1</li>
			<li>2</li>
			<li>3</li>
			<li>4</li>
			<li>5</li>
		</div>
		<div class="imginfo">
			<li>第一张图片文字说明</li>
			<li>第二张图片文字说明</li>
			<li>第三张图片文字说明</li>
			<li>第四张图片文字说明</li>
			<li>第五张图片文字说明</li>
		</div>
		<div class="view">渐变循环演示/10s</div>
	</div>
<div class="clear"></div>
</div>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/jquery.imgscroll.min.js"></script> 
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(e) {
	 imgScroll.gradual({
		 'name':'imgscroll2'
		 })
	 imgScroll.gradual({
		 'name':'imgscroll'
		 },10000)
	 imgScroll.scroll({
		 'name':'imgscroll3',
		 'direction':'right'
		 },3000)  
	  imgScroll.scroll({
		 'name':'imgscroll4',
		 'direction':'top'
		 },4000) 
	  imgScroll.scroll({
		 'name':'imgscroll5',
		 'direction':'left'
		 },6000) 
	  imgScroll.scroll({
		 'name':'imgscroll6',
		 'direction':'bottom'
		 },7000) 
});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动流动 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 自动滚动图片轮播 选项卡切换 滑动手风琴 切换按钮 form表单 焦点图幻灯片 图片滚动 自动滚动图片轮播 选项卡自动切换 渐隐切换 切换按钮 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到