js带按钮的九宫格图片轮播滚动代码157 627 210特效描述:js 带按钮的 九宫格图片 轮播滚动,js带按钮的九宫格图片轮播滚动

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/slider.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/base.js"></script>

3. HTML代码

<div class="top_slider" id="pl_app_focus">
	<div class="ts_inner" node-type="slider">
		<ul class="slider_list" >
			<li class="slider_item ">
				<div class="column_large ">
					<div class="column_large_one" action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_large_img" width="390" height="260" src="images/ZHIME64101.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME内衣丝袜</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:84%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要编织自己才能获得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" title="" target="_blank"></a>
					</div>
				</div>
				<div class="column_small middle_column">
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME64102.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME内衣丝袜</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:84%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要编织自己才能获得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" title="" target="_blank"></a>
					</div>
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME64103.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME内衣丝袜</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:84%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要编织自己才能获得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" title="" target="_blank"></a>
					</div>
				</div>
				<div class="column_small ">
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME64104.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME内衣丝袜</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:82%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要编织自己才能获得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" title="" target="_blank"></a>
					</div>
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME64105.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME内衣丝袜</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:84%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要编织自己才能获得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" title="" target="_blank"></a>
					</div>
				</div>
			</li>        
			<li class="slider_item ">
				<div class="column_small ">
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME64106.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME内衣丝袜</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:68%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要编织自己才能获得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" title="" target="_blank"></a>
					</div>
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME64107.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME内衣丝袜</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:82%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要编织自己才能获得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" title="" target="_blank"></a>
					</div>
				</div>
				<div class="column_large middle_column">
					<div class="column_large_one" action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_large_img" width="390" height="260" src="images/ZHIME64108.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME内衣丝袜</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count"></span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" title="" target="_blank"></a>
					</div>
				</div>
				<div class="column_small ">
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME64109.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME内衣丝袜</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:0%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要编织自己才能获得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" title="" target="_blank"></a>
					</div>
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME641010.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME内衣丝袜</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:86%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要编织自己才能获得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" title="" target="_blank"></a>
					</div>
				</div>
			</li> 
			<li class="slider_item ">
				<div class="column_small ">
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME641011.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME内衣丝袜</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:100%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要编织自己才能获得甜蜜。</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" title="" target="_blank"></a>
					</div>
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME641012.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME内衣丝袜</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:68%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要编织自己才能获得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" title="" target="_blank"></a>
					</div>
				</div>
				<div class="column_small middle_column">
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME641013.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME内衣丝袜</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:86%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要编织自己才能获得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" title="" target="_blank"></a>
					</div>
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME641014.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME内衣丝袜</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:84%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要编织自己才能获得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" title="" target="_blank"></a>
					</div>
				</div>
				<div class="column_large ">
					<div class="column_large_one" action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_large_img" width="390" height="260" src="images/ZHIME641015.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME内衣丝袜</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:84%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要编织自己才能获得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" title="" target="_blank"></a>
					</div>
				</div>
			</li>        
		</ul>
		<a class="slider_btn_left" href="javascript:;" title="" node-type="prev"></a>
		<a class="slider_btn_right" href="javascript:;" title="" node-type="next"></a>
	</div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 图片拖动 图片放大镜 图片叠加 图片翻转旋转 图片延迟加载 图片淡出淡进 图片全屏 图片头像上传 二维码 滚动切换 滑动选项卡切换 图片广告 图片放大缩小 html5图片动画 带缩略图的幻灯片 地图 flash焦点图 图片滚动 图片滑动 图片切换 图片收缩展开 旋转木马 图片轮播 自动滚动图片轮播 图标导航菜单 选项卡切换 滑动手风琴 背景切换 手风琴 图表 焦点图 幻灯片 图片轮播 图片 头像截图 带标题的焦点图 图片切换 图片轮播 图片网格 图片九宫格 选项卡自动切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到