jQuery图片插件带分页图片向下滚动切换代码129 515 172特效描述:jQuery图片插件 带分页 图片向下滚动切换,jQuery带分页图片切换代码

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/base.css" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="css/slider.css" type="text/css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.slider.pack.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.easing.js"></script>

3. HTML代码

<div class="slider-wrap">
	<div class="cycleslider-wrap">
		<div id="slider" class="cycleslider">
			<div class="cycle-slider"><a href="http://www.17sucai.com/"><img src="images/1.jpg" width="970" height="350" alt="用最少的代码完成对多的事情"></a></div>
			<div class="cycle-slider"><a href="http://www.17sucai.com/"><img src="images/2.jpg" width="970" height="350" alt="为客户创造价值就是我们存在的价值"></a></div>
			<div class="cycle-slider"><a href="http://www.17sucai.com/"><img src="images/1.jpg" width="970" height="350" alt="用最少的代码完成对多的事情"></a></div>
			<div class="cycle-slider"><a href="http://www.17sucai.com/"><img src="images/2.jpg" width="970" height="350" alt="为客户创造价值就是我们存在的价值"></a></div>
		</div>
		<a id="cycle-prev" href="#" style="opacity: 0; left: -50px;">Prev</a>
		<a id="cycle-next" href="#" style="opacity: 0; right: -50px;">Next</a>
		<div id="cycle-nav"></div>
	</div>
	<div class="loader" style="display: none;"></div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 自动滚动图片轮播 选项卡切换 滑动手风琴 滑动星星打分 切换按钮 表单 焦点图 幻灯片 图片轮播 其他 图片滚动 图片切换 自动滚动图片轮播 选项卡自动切换 按钮控制 震动

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到