jquery幻灯片插件大小图片切换,兼容性好支持图片轮播切换176 701 234特效描述:jquery 幻灯片插件 大小图片切换 兼容性好 图片轮播切换,精美相册 图片切换(可自动切换)

代码结构

1. 引入CSS

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="galleryview.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.galleryview-1.1.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.timers-1.1.2.js"></script>

3. HTML代码

<div id="photos" class="galleryview">
 <div class="panel">
   <img src="img/01.jpg" /> 
  <div class="panel-overlay">
   <h2>Effet du soleil sur le paysage</h2>
   <p>Photo by <a href="http://www.sxc.hu/profile/tomharry" target="_blank">tomharry</a>. View full-size photo <a href="http://www.sxc.hu/photo/158829" target="_blank">here</a>.</p>
  </div>
 </div>
 <div class="panel">
   <img src="img/02.jpg" /> 
  <div class="panel-overlay">
   <h2>Eden</h2>
   <p>Photo by <a href="http://www.sxc.hu/profile/emsago" target="_blank">emsago</a>. View full-size photo <a href="http://www.sxc.hu/photo/152865" target="_blank">here</a>.</p>
  </div>
 </div>
 <div class="panel">
   <img src="img/03.jpg" /> 
  <div class="panel-overlay">
   <h2>Snail on the Corn</h2>
   <p>Photo by <a href="http://www.sxc.hu/profile/baines" target="_blank">baines</a>. View full-size photo <a href="http://www.sxc.hu/photo/34453" target="_blank">here</a>.</p>
  </div>
 </div>
 <div class="panel">
   <img src="img/04.jpg" /> 
  <div class="panel-overlay">
   <h2>Flowers</h2>
   <p>Photo by <a href="http://www.sxc.hu/profile/jazza" target="_blank">jazza</a>. View full-size photo <a href="http://www.sxc.hu/photo/990169" target="_blank">here</a>.</p>
  </div>
 </div>
 <div class="panel">
   <img src="img/06.jpg" /> 
  <div class="panel-overlay">
   <h2>Alone Beach 2B</h2>
   <p>Photo by <a href="http://www.sxc.hu/profile/sgursozlu" target="_blank">sgursozlu</a>. View full-size photo <a href="http://www.sxc.hu/photo/738279" target="_blank">here</a>.</p>
  </div>
 </div>
 <div class="panel">
   <img src="img/05.jpg" /> 
  <div class="panel-overlay">
   <h2>Sunrise Trees</h2>
   <p>Photo by <a href="http://www.sxc.hu/profile/a_glitch" target="_blank">a_glitch</a>. View full-size photo <a href="http://www.sxc.hu/photo/289581" target="_blank">here</a>.</p>
  </div>
 </div>
 <div class="panel">
   <img src="img/07.jpg" /> 
  <div class="panel-overlay">
   <h2>Waterfall</h2>
   <p>Photo by <a href="http://www.sxc.hu/profile/thesaint" target="_blank">thesaint</a>. View full-size photo <a href="http://www.sxc.hu/photo/174331" target="_blank">here</a>.</p>
  </div>
 </div>
 <div class="panel">
   <img src="img/08.jpg" /> 
  <div class="panel-overlay">
   <h2>Death Valley</h2>
   <p>Photo by <a href="http://www.sxc.hu/profile/djkmart" target="_blank">djkmart</a>. View full-size photo <a href="http://www.sxc.hu/photo/270109" target="_blank">here</a>.</p>
  </div>
 </div>
 <ul class="filmstrip">
  <li><img src="img/frame-01.jpg" alt="Effet du soleil" title="Effet du soleil" /></li>
  <li><img src="img/frame-02.jpg" alt="Eden" title="Eden" /></li>
  <li><img src="img/frame-03.jpg" alt="Snail on the Corn" title="Snail on the Corn" /></li>
  <li><img src="img/frame-04.jpg" alt="Flowers" title="Flowers" /></li>
  <li><img src="img/frame-06.jpg" alt="Alone Beach" title="Alone Beach" /></li>
  <li><img src="img/frame-05.jpg" alt="Sunrise Trees" title="Sunrise Trees" /></li>
  <li><img src="img/frame-07.jpg" alt="Waterfall" title="Waterfall" /></li>
  <li><img src="img/frame-08.jpg" alt="Death Valley" title="Death Valley" /></li>
 </ul>
</div>
<h3>Function Call and Options</h3>
<pre>$('#photos').galleryView({
	panel_width: 800,
	panel_height: 300,
	frame_width: 100,
	frame_height: 100
});</pre>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 自动滚动图片轮播 选项卡切换 滑动手风琴 渐隐切换 淡出淡进 切换按钮 表单 焦点图 幻灯片 图片轮播 图片淡出淡进 带缩略图的幻灯片 图片滚动 图片切换 图片轮播 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到