jquery图片淡出淡进切换_带标题图片切换淡出淡进效果135 538 180特效描述:jquery 图片淡出淡进切换 带标题图片 切换淡出淡进效果,图片淡出淡进切换带标题图片

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="jquery-1.2.6.pack.js"></script>

2. HTML代码

<div id="banner">	
	<div id="banner_bg"></div> <!--标题背景-->
	<div id="banner_info"></div><!--标题-->
  <ul>
    <li class="on">1</li>
    <li>2</li>
    <li>3</li>
  </ul>
  <div id="banner_list">
    <a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank"><img width="424" height="318" src="imgs/p1.jpg" alt="第一张" /></a>
    <a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank"><img width="424" height="318" src="imgs/p2.jpg" alt="第二张" /></a>
    <a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank"><img width="424" height="318" src="imgs/p3.jpg" alt="第三张" /></a>
	</div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 选项卡切换 滑动手风琴 渐隐切换 淡出淡进 焦点图 幻灯片 图片轮播 图片淡出淡进 带标题的焦点图 图片切换 图片轮播 选项卡自动切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到