css3背景图片页面滚动视差效果320 1277 426特效描述:css3 背景图片 页面滚动 视差效果,css3 背景图片视差效果

代码结构

1. HTML代码

<div id="main">
 <div class="header"> 
  <!-- <img src="Panamera.jpg"> -->
  <div class="text">
   <p>全新工艺</p>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-attachment">
  <div class="shadow"> <img src="a2.png" style="width: 30%;margin-top: 15%;"> </div>
 </div>
 <div class="header header2"> 
  <!-- <img src="xe.jpg"> -->
  <div class="text">
   <p>争•我所争 弃•我所废</p>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-attachment div2">
  <div class="shadow" style="text-align: left;"> <img src="a4.png" style="width: 30%;margin-top: 15%; margin-left: 200px;"> </div>
 </div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动流动 自动滚动图片轮播 全屏焦点图 全屏切换 宽屏全屏满屏 图片全屏 滚动切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到