jQuery带留言在线qq客服代码118 471 158特效描述:jQuery 带留言在线qq客服,jQuery带留言在线qq客服代码

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/public_index.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/feedback_util.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/onlineService.js"></script>

3. HTML代码

<!-- 代码开始 -->
<div class="box_os">
	<div class="os_x"></div>
  <div class="osqq">
  <p><em>(工作日:9:30-18:30)</em></p>
  	<p><strong>在线QQ</strong></p>
    <p id="ico_onlineqq" class="qq"></p>
    <p><strong>客服电话</strong><span>010-0000000</span><span>010-0000000</span></p>
    <p><strong>会员卡代理</strong><span>010-000000-0000</span></p>
    <p><strong>微博</strong><span><a href="http://www.51qianduan.com" target="_blank">免费网站模板</a></span></p>
  </div>
  <div class="acbox">
  	<a class="ico_pp" onclick="FeedbackUtil.feed('http://www.51qianduan.com');" href="javascript:void(0);" title=""></a>
    <a class="ico_gt" href="#" target="_self" title=""></a>
  </div>
</div>
<div class="onlineService">
	<p class="ico_os"></p>
  <a class="ico_pp" onclick="FeedbackUtil.feed('http://www.51qianduan.com/');" href="javascript:void(0);" title=""></a>
  <a class="ico_gt" href="#" target="_self" title=""></a>
</div>
<!-- 代码结束 -->用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 顶部悬浮 底部悬浮 浮动导航菜单 qq在线客服 收缩导航菜单 图片广告 在线客服插件 文字收缩展开 对联广告 图片收缩展开 叠加浮动层 悬浮浮动漂浮 收缩收起展开 浮动提示框 在线客服咨询

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到