jQuery响应式表格设计制作横向表格滚动条代码如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

553 2211 738特效描述:jQuery 响应式表格 横向表格滚动条。横向表格滚动条

代码结构

1. 引入CSS

<link href='http://fonts.useso.com/css?family=Ubuntu:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>

3. HTML代码

<section id="cd-table">
	<header class="cd-table-column">
		<h2>Features</h2>
		<ul>
			<li>Storage</li>
			<li>People</li>
			<li>Free trial</li>
			<li>Support</li>
			<li>Price</li>
		</ul>
	</header>
	<div class="cd-table-container">
		<div class="cd-table-wrapper">
			<div class="cd-table-column">
				<h2>Plan 1</h2>
				<ul>
					<li>1 GB</li>
					<li>2</li>
					<li>30 days</li>
					<li class="cd-unchecked"><span>No</span></li>
					<li>$9.99</li>
					<li><a class="cd-select" href="#0">Select</a></li>
				</ul>
			</div> <!-- cd-table-column -->
			<div class="cd-table-column">
				<h2>Plan 2</h2>
				<ul>
					<li>2 GB</li>
					<li>5</li>
					<li>30 days</li>
					<li class="cd-unchecked"><span>No</span></li>
					<li>$19.99</li>
					<li><a class="cd-select" href="#0">Select</a></li>
				</ul>
			</div> <!-- cd-table-column -->
			<div class="cd-table-column">
				<h2>Plan 3</h2>
				<ul>
					<li>5 GB</li>
					<li>10</li>
					<li>30 days</li>
					<li class="cd-checked"><span>Yes</span></li>
					<li>$29.99</li>
					<li><a class="cd-select" href="#0">Select</a></li>
				</ul>
			</div> <!-- cd-table-column -->
			<div class="cd-table-column">
				<h2>Plan 4</h2>
				<ul>
					<li>10 GB</li>
					<li>20</li>
					<li>30 days</li>
					<li class="cd-checked"><span>Yes</span></li>
					<li>$39.99</li>
					<li><a class="cd-select" href="#0">Select</a></li>
				</ul>
			</div> <!-- cd-table-column -->
			<div class="cd-table-column">
				<h2>Plan 5</h2>
				<ul>
					<li>20 GB</li>
					<li>Unlimited</li>
					<li>30 days</li>
					<li class="cd-checked"><span>Yes</span></li>
					<li>$49.99</li>
					<li><a class="cd-select" href="#0">Select</a></li>
				</ul>
			</div> <!-- cd-table-column -->
		</div> <!-- cd-table-wrapper -->
	</div> <!-- cd-table-container -->
	<em class="cd-scroll-right"></em>
</section> <!-- cd-table -->用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 瀑布流 收藏 预览 自适应页面大小 响应式区块列表布局 摇摆 烟花 清单样式 照相机 注释 下划线 结构图 鼠标悬停 条形码 弹幕 画板 朋友圈样式 红包 css绘制样式 支付 图文布局 滚动导航菜单 二维码 滚动切换 地图 图片滚动 计算器 文字滚动 计时器 桌面 图片文字滚动 跳转 全屏滚动 步骤 页面滚动 键盘 签到 分享 点赞 投票 雪花 打印 答题 震动 图表 鼠标滑过 抽奖 表情 qq空间 头像截图 星星打分评分 编辑器 播放器 电子杂志 排行榜 分页翻页 排序 表格隔行变色 table表格 进度条 多功能 滚动流动 自动滚动图片轮播 滑动星星打分 其他更多

×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到