html5 fullPage美团宣传动画页面滚屏特效156 623 208特效描述:html5 fullPage 美团宣传动画 页面滚屏特效,html5 css3 宣传动画, fullPage页面滚屏特效,美团宣传页面。

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/jquery.fullPage.css">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

2. 引入JS

<script src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="js/jquery-ui-1.10.3.min.js"></script>
<script src="js/jquery.fullPage.min.js"></script>

3. HTML代码

<div class="section">
	<div class="box1">
  	<img src="images/cl.png" style="position:relative; top:300px; z-index:999;"/>
    <img src="images/ph1.png" style="position:absolute; left:830px; z-index:99; top:250px;" class="ph1" class="ph2" />
    <img src="images/wheel-1.png" style="position:relative; left:-130px; margin-top:-30px;" class="wheel" />
    <img src="images/wheel-2.png" style="position:relative; left:100px; top:-100px;" class="wheel" />
    <img src="images/wheel-3.png" style="position:absolute; margin-top:220px; margin-left:-30px;" class="wheel"/>
    <img src="images/wheel-4.png" style="position:absolute; margin-top:280px; margin-left:-30px;" class="wheel"/>
  </div>
</div>
<div class="section">
	<div class="box2">
  	<img src="images/cloud.png" class="cloud" style="position:relative; top:-300px; left:180px;" /> 
  	<img src="images/map.png" style="position:relative; margin-top:200px; left:-300px;" />
    <img src="images/nail.png" style="position:absolute; top:350px; left:880px;" class="nail" />
  </div>
</div>
<div class="section">
	<div class="box3">
  	<img src="images/fun.png" class="fun" style="margin-top:200px;"/>
  	<img src="images/shop.png" style=" position:relative;top:60px; z-index:999;" class="shop" />
  	<img src="images/v-phone.png" style="position:relative; z-index:99; " /> 
  </div>
</div>
<div class="section">
	<div class="box4">
  	<img src="images/phone_1.png" style="position:absolute; top:305px; margin-left:-112px;transform:rotate(30deg); transform-origin:bottom right;" class="phone1" />
    <img src="images/phone_2.png" style="position:absolute; top:405px; margin-left:-100px; z-index:999"/>
    <img src="images/gift_1.png" style="position:absolute; top:495px; left:700px; z-index:99" class="gift1"/>
    <img src="images/gift_2.png" style="position:absolute;top:550px; z-index:99; left:1100px;" class="gift2"/>
    <img src="images/ballon.png" style="position:absolute; z-index:9999; left:800px; top:70px;" class="ballon"/>
  </div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 导航切换 图片全屏 滚动切换 文字全屏 图片滚动 图片切换 360全景 文字滚动 文字切换 背景切换 图片文字滚动 手风琴 全屏滚动 选项卡自动切换 页面滚动 视频切换 列表切换 渐隐切换 全屏切换 切换按钮 缩放切换 滚动流动 滚动切换 滑动选项卡切换 自动滚动图片轮播 选项卡切换 滑动手风琴 全屏焦点图 全屏切换 宽屏全屏满屏

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到