jquery菱形导航菜单鼠标悬停下拉菜单代码135 538 180特效描述:菱形导航菜单 鼠标悬停下拉,html+css构建的菱形导航菜单,支持下拉和自定义

代码结构

1. 引入CSS

<link type="text/css" href="css/style.css" rel="stylesheet" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>

3. HTML代码

<div class="box">
	<div class="menu"><p>联系我们</p></div>
	<div class="menu">
		<p>售后服务</p>
		<ul>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">售后测试</a></li>
		</ul>
	</div>
	<div class="menu">
		<p>在线留言</p>
		<ul>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">留言测试</a></li>
		</ul>
	</div>
	<div class="menu"><p>新闻中心</p></div>
	<div class="menu">
		<p>工程案例</p>
		<ul>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">空气能热水工程</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">太阳能热水工程</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">余热回收机工程</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">空调降温工程</a></li>
		</ul>
	</div>
	<div class="menu">
		<p>产品中心</p>
		<ul>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">空气能热水器</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">太阳能热水器</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">余热回收机器</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">空调降温设备</a></li>
		</ul>
	</div>
	<div class="menu"><p>公司简介</p></div>
	<div class="menu"><p>首页</p></div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 导航切换 菜单切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到