js鼠标滑过显示横向二级导航菜单代码154 615 206特效描述:鼠标滑过显示 横向二级导航 导航菜单,js导航菜单代码,二级导航菜单,横向二级导航菜单代码,二级导航代码,导航条二级菜单代码

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

2. 引入JS

<script type='text/javascript' src='js/dropdown.js'></script>

3. HTML代码

	<div class="nav">
		<div id="nav-a">
			<ul id="navMenu">
				<li class="nav-w"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" class="nav-efr">首页</a></li>
				<li class="nav-w"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" rel='dropmenu1' class="nav-efr">我院概况</a></li>
				<li class="nav-w"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" rel='dropmenu2' class="nav-efr">组织机构</a></li>
				<li class="nav-w"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" rel='dropmenu1' class="nav-efr">公告栏</a></li>
				<li class="nav-w"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" rel='dropmenu1' class="nav-efr">新闻资讯</a></li>
				<li class="nav-w"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" rel='dropmenu5' class="nav-efr">科研管理</a></li>
				<li class="nav-w"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" rel='dropmenu1' class="nav-efr">智库建设</a></li>
				<li class="nav-w"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" rel='dropmenu1' class="nav-efr">社科刊物</a></li>
				<li class="nav-w"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" rel='dropmenu1' class="nav-efr">信息资源</a></li>
				<li class="nav-w"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" rel='dropmenu1' class="nav-efr">文件下载</a></li>
				<li class="nav-w"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" rel='dropmenu1' class="nav-efr">财务公开</a></li>
			</ul>
		</div>
	</div>
	<ul id="dropmenu1" class="dropMenu">
		<li class="nav-sd"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" class="nav-po">社科院简介</a></li>
		<li class="nav-sd"><a class="nav-po">|</a></li>
		<li class="nav-sd"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" class="nav-po">领导简介</a></li>
	</ul>
	<ul id="dropmenu2" class="dropMenu">
		<li class="nav-sd"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" class="nav-po">信息中心</a></li>
		<li class="nav-sd"><a class="nav-po">|</a></li>
		<li class="nav-sd"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" class="nav-po">组织机构</a></li>
	</ul>
	<ul id="dropmenu5" class="dropMenu">
		<li class="nav-sd"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" class="nav-po">科研信息</a></li>
		<li class="nav-sd"><a class="nav-po">|</a></li>
		<li class="nav-sd"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" class="nav-po">支撑管理</a></li>
	</ul>
	<script type="text/javascript">cssdropdown.startchrome("navMenu")</script> 	用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 导航切换 菜单切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到