jQuery css3带预览图焦点图轮播切换效果144 574 192特效描述:jQuery css3带预览图 焦点图 轮播切换效果,jQuery css3带预览图焦点图轮播切换效果

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/>

2. 引入JS

<script src="js/jquery.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>

3. HTML代码

		<div class="slider">
			<div class="main">
				<div class="main-i main-i-active">
					<div class="caption">
						<h2>标题一</h2>
						<h3>内容一</h3>
					</div>
					<img src="img/1.jpg"/>
				</div>
				<div class="main-i">
					<div class="caption">
						<h2>标题二</h2>
						<h3>内容二</h3>
					</div>
					<img src="img/2.jpg"/>
				</div>
				<div class="main-i">
					<div class="caption">
						<h2>标题三</h2>
						<h3>内容三</h3>
					</div>
					<img src="img/3.jpg"/>
				</div>
				<div class="main-i">
					<div class="caption">
						<h2>标题四</h2>
						<h3>内容四</h3>
					</div>
					<img src="img/4.jpg"/>
				</div>
				<div class="main-i">
					<div class="caption">
						<h2>标题五</h2>
						<h3>内容5</h3>
					</div>
					<img src="img/5.jpg"/>
				</div>
			</div>
			<div class="ctrl">
				<a class="ctrl-i ctrl-i-active" href="javascript:;">
					<img src="img/1.jpg"/>
				</a>
				<a class="ctrl-i" href="javascript:;">
					<img src="img/2.jpg"/>
				</a>
				<a class="ctrl-i" href="javascript:;">
					<img src="img/3.jpg"/>
				</a>
				<a class="ctrl-i" href="javascript:;">
					<img src="img/4.jpg"/>
				</a>
				<a class="ctrl-i" href="javascript:;">
					<img src="img/5.jpg"/>
				</a>
			</div>
		</div>
		<script type="text/javascript">
			var index=0,timer;
			$(".ctrl-i").click(function () {
				clearInterval(timer);
				index=$(this).index();
				slide (index);
				timerF();
			})
			$(document).ready(function () {
				timerF();
			})
			function timerF () {
				timer=setInterval(function(){
					index++;
					if (index>=5) {
						index=0;
					}
					slide(index);
				},3000)
			}
			function slide (index) {
				$(".ctrl .ctrl-i").eq(index).addClass("ctrl-i-active").siblings().removeClass("ctrl-i-active");
				$(".main .main-i").eq(index).addClass("main-i-active");
				setTimeout(function(){
					$(".main .main-i").eq(index).siblings().removeClass("main-i-active");
				},500)
			}
			//鼠标移到图片上禁止滚动,鼠标移开开始滚动
			$(".main-i").hover(function () {
				clearInterval(timer);
			},function () {
				timerF();
			})
		</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滑动 滑块 滑动门 触屏滑动 滑动插件 滑块插件 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 flash焦点图 flash幻灯片 flashbanner flash图片轮播 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 滑动星星打分 渐隐切换 淡出淡进 淡出 淡进 焦点图 幻灯片 轮播图 bar焦点图 其他 预览 图片淡出淡进 图片淡出 图片淡进 带标题的焦点图 图片滑动 图片滑块 图片切换 图片选项卡 图标选项卡 纯图片轮播 图片轮播

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到