jquery 3D文字动画上下滚动标签云效果如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

280 1118 373特效描述:jquery 3D文字动画 上下滚动标签云。 jquery 3D文字动画上下滚动标签云效果

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>

2. HTML代码

	<div id="list">
		<ul>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com//">PhP</a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com//">jQuery</a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com//">Magento</a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com//">MySql</a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com//">Js</a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com//">HTML</a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com//">CSS</a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com//">Ajax</a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com//">ThinkPHP</a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com//">Apache</a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com//">Linux</a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com//">Python</a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com//">web</a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com//">xhtml</a></li>
		</ul>
	</div>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	var element = $('#list a');
	var offset = 0; 
	var stepping = 0.03;
	var list = $('#list');
	var $list = $(list)
	$list.mousemove(function(e){
		var topOfList = $list.eq(0).offset().top
		var listHeight = $list.height()
		stepping = (e.clientY - topOfList) /  listHeight * 0.2 - 0.1;
	});
	for (var i = element.length - 1; i >= 0; i--){
		element[i].elemAngle = i * Math.PI * 2 / element.length;
	}
	setInterval(render, 20);
	function render(){
		for (var i = element.length - 1; i >= 0; i--){
			var angle = element[i].elemAngle + offset;
			x = 120 + Math.sin(angle) * 30;
			y = 45 + Math.cos(angle) * 40;
			size = Math.round(40 - Math.sin(angle) * 40);
			var elementCenter = $(element[i]).width() / 2;
			var leftValue = (($list.width()/2) * x / 100 - elementCenter) + "px"
			$(element[i]).css("fontSize", size + "pt");
			$(element[i]).css("opacity",size/100);
			$(element[i]).css("zIndex" ,size);
			$(element[i]).css("left" ,leftValue);
			$(element[i]).css("top", y + "%");
		}
		offset += stepping;
	}
});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 html5动画导航菜单 文字标签 滚动切换 html5图片动画 彩色文字 图片滚动 html5文字动画 文字闪烁 文字滚动 打字机 html5表情动画 文字列表 图片文字滚动 html5线条动画 全屏滚动 文字弹幕 html5飘落动画 页面滚动 文字高亮 html5光标动画 html5悬停动画 文字叠加 滚动流动 文字拖动 文字提示框 文字收缩展开 文字放大缩小 文字翻转旋转 加载动画 文字淡出淡进 文字全屏 文字延迟加载 360全景 html5文字动画 文字滚动 文字滑动 文字切换 自动滚动图片轮播 html5弹窗动画 图片文字 文字导航菜单 html5动画h5动画 文字 html5按钮动画

×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到