css3鼠标滑过弹出文字提示代码99 394 132特效描述:css3鼠标滑过 弹出文字提示,css3鼠标滑过弹出文字提示代码

代码结构

1. 引入JS

<script src="js/jquery-1.6.3.min.js"></script>

2. HTML代码

	<h2>Best Xbox 360 Games 2013 (Gamespot)</h2>
	<ol>
		<li>
			<b data-tooltip="Action Role-Playing">Dark Souls</b>
		</li>
		<li>
			<b data-tooltip="Sci-Fi Shooter">Gears of War 3</b>
		</li>
		<li>
			<b data-tooltip="Role-Playing">The Elder Scrolls V: Skyrim</b>
		</li>
		<li>
			<b data-tooltip="Fantasy Action Adventure">Batman: Arkham City</b>
		</li>
		<li>
			<b data-tooltip="Soccer Sim">FIFA Soccer 12</b>
		</li>
		<li>
			<b data-tooltip="Rally / Offroad Racing">DiRT 3</b>
		</li>
		<li>
			<b data-tooltip="Adventure">L.A. Noire</b>
		</li>
		<li>
			<b data-tooltip="3D Platformer">Outland</b>
		</li>
		<li>
			<b data-tooltip="Action Role-Playing">Portal 2</b>
		</li>
		<li>
			<b data-tooltip="Beat-'Em-Up">The Dishwasher: Vampire Smile</b>
		</li>			
	</ol>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 弹出层拖动 窗口提示框 滑动星星打分 其他更多 文字提示框 鼠标滑过

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到