jquery竖直滑动手风琴菜单鼠标滑过菜单收缩展开105 418 140特效描述:jquery 竖直滑动 手风琴菜单 鼠标滑过 菜单收缩展开,jquery竖直滑动手风琴菜单鼠标滑过菜单收缩展开

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>

2. HTML代码

	<div class="demo">
		<h2>点击触发事件</h2>
		<div id="firstpane" class="menu_list">
			<p class="menu_head current">jquery图片特效</p>
			<div class="menu_body">
				<a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank" title="jquery图片切换">jquery图片切换</a>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank" title="jquery幻灯片">jquery幻灯片</a>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank" title="jquery图片放大镜">jquery图片放大镜</a>
			</div>
			<p class="menu_head">jquery导航菜单</p>
			<div class="menu_body">
				<a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank" title="jquery动画菜单">jquery动画菜单</a>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank" title="jquery树形菜单">jquery树形菜单</a>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank" title="jquery下拉菜单">jquery下拉菜单</a>
			</div>
			<p class="menu_head">jquery选项卡特效</p>
			<div class="menu_body">
				<a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank" title="jquery选项卡切换">jquery选项卡切换</a>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank" title="jquery滑动选项卡">jquery滑动选项卡</a>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank" title="jquery更多特效">jquery更多特效</a>		
			</div>
		</div><!--firstpane end-->
		<h2>滑过触发事件</h2>
		<div id="secondpane" class="menu_list">
			<p class="menu_head current">js图片特效</p>
			<div class="menu_body">
				<a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank" title="js图片切换">js图片切换</a>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank" title="js幻灯片">js幻灯片</a>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank" title="js图片放大镜">js图片放大镜</a>
			</div>
			<p class="menu_head">js导航菜单</p>
			<div class="menu_body">
				<a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank" title="js动画菜单">js动画菜单</a>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank" title="js树形菜单">js树形菜单</a>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank" title="js下拉菜单">js下拉菜单</a>
			</div>
			<p class="menu_head">js选项卡特效</p>
			<div class="menu_body">
				<a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank" title="js选项卡切换">js选项卡切换</a>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank" title="js滑动选项卡">js滑动选项卡</a>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank" title="js更多特效">js更多特效</a>		
			</div>
		</div><!--secondpane end-->
	</div><!--demo end-->用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 瀑布流 收藏 预览 自适应页面大小 响应式区块列表布局 摇摆 烟花 清单样式 照相机 注释 下划线 结构图 鼠标悬停 条形码 弹幕 画板 朋友圈样式 红包 css绘制样式 支付 图文布局 滑动导航菜单 导航切换 收缩导航菜单 二维码 滑动选项卡切换 文字收缩展开 地图 图片滑动 图片切换 图片收缩展开 计算器 文字滑动 文字切换 计时器 滑动手风琴 背景切换 桌面 滑动星星打分 手风琴 跳转 选项卡自动切换 步骤 视频切换 键盘 列表切换 签到 分享 渐隐切换 点赞 投票 全屏切换 雪花 切换按钮 打印 缩放切换 答题 震动 图表 鼠标滑过 抽奖 表情 qq空间 头像截图 星星打分评分 编辑器 播放器 电子杂志 排行榜 分页翻页 排序 表格隔行变色 table表格 进度条 多功能 滑动滑过 滚动切换 滑动选项卡切换 选项卡切换 滑动手风琴 滑动星星打分 收缩收起展开 其他更多

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到