jQuery css3页面滚动元素动画特效如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

338 1350 451特效描述:jQuery css3 页面滚动 元素动画特效。jQuery css3页面滚动元素动画特效

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/default.css">

2. 引入JS

<script src="http://libs.useso.com/js/html5shiv/3.7/html5shiv.min.js"></script>
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/jquery.smoove.js"></script>

3. HTML代码

	<div class="htmleaf-container">
		<div class="container">
  <h2 class="font-zh">向下滚动页面看看效果!</h2>
 </div>
 <div class="container">
  <h2>Use Smoove to create smooth fade-in effects as you scroll down</h2>
  <div class="row">
   <div class="col-md-6"><div class="block"></div></div>
   <div class="col-md-6"><div class="block"></div></div>
  </div>
  <h2>You can also move objects across the screen...</h2>
  <div class="row">
   <div class="col-md-3"><div class="block" data-move-y="200px" data-move-x="-200px"></div></div>
   <div class="col-md-3"><div class="block" data-move-y="200px" data-move-x="-100px"></div></div>
   <div class="col-md-3"><div class="block" data-move-y="200px" data-move-x="100px"></div></div>
   <div class="col-md-3"><div class="block" data-move-y="200px" data-move-x="200px"></div></div>
  </div>
  <h2>...or rotate them</h2>
  <div class="row">
   <div class="col-md-3"><div class="block" data-move-x="-500px" data-rotate="90deg"></div></div>
   <div class="col-md-3"><div class="block" data-move-y="200px" data-move-x="-200px" data-rotate="45deg"></div></div>
   <div class="col-md-3"><div class="block" data-move-y="200px" data-move-x="200px" data-rotate="-45deg"></div></div>
   <div class="col-md-3"><div class="block" data-move-x="500px" data-rotate="-90deg"></div></div>
  </div>
  <h2>Even use cool 3D effects</h2>
  <div class="row">
   <div class="col-md-4"><div class="block" data-rotate-x="90deg" data-move-z="-500px" data-move-y="200px"></div></div>
   <div class="col-md-4"><div class="block" data-rotate-x="90deg" data-move-z="-500px" data-move-y="200px"></div></div>
   <div class="col-md-4"><div class="block" data-rotate-x="90deg" data-move-z="-500px" data-move-y="200px"></div></div>
  </div>
  <div class="row">
   <div class="col-md-3"><div class="block" data-rotate-y="180deg" data-move-z="-200px" data-move-x="-300px"></div></div>
   <div class="col-md-3"><div class="block" data-rotate-x="180deg" data-rotate-y="180deg" data-move-z="-700px"></div></div>
   <div class="col-md-3"><div class="block" data-rotate-x="180deg" data-rotate-y="45deg" data-move-z="-500px"></div></div>
   <div class="col-md-3"><div class="block" data-rotate-y="180deg" data-move-z="-100px" data-move-x="500px"></div></div>
  </div>
  <div class="row">
   <div class="col-md-6"><div class="block" data-rotate-y="270deg" data-move-x="-150%"></div></div>
   <div class="col-md-6"><div class="block" data-rotate-y="270deg" data-move-x="150%"></div></div>
  </div>
  <h2>Scale &amp; skew them...</h2>
  <div class="row">
   <div class="col-md-6"><div class="block" data-scale="5" ></div></div>
   <div class="col-md-6"><div class="block" data-scale="0.2" data-skew="90deg,90deg"></div></div>
  </div>
  <h2>Mix it up!</h2>
 </div>
	</div>
  <script>$('.block').smoove({offset:'40%'});</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到