SkitterSlideshow幻灯片过渡动画插件105 417 140特效描述:SkitterSlideshow 幻灯片过渡动画,SkitterSlideshow幻灯片过渡动画插件

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/default.css">
<link href="css/skitter.styles.css" type="text/css" media="all" rel="stylesheet" />

2. 引入JS

<script src="js/jquery-2.1.1.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.skitter.min.js"></script>

3. HTML代码

<div class="htmleaf-container">
	<div id="page">
		<div id="content">
		  <div class="border_box">
			<div class="box_skitter box_skitter_large">
			  <ul>
				<li><a href="http:/www.51qianduan.com/jiaoben/"><img src="images/example/001.jpg" class="circles" /></a><div class="label_text"><p>站长素材</p></div></li>
				<li><a href="http:/www.51qianduan.com/jiaoben/"><img src="images/example/002.jpg" class="circlesInside" /></a><div class="label_text"><p>CHINAZ</p></div></li>
				<li><a href="http:/www.51qianduan.com/jiaoben/"><img src="images/example/003.jpg" class="circlesRotate" /></a><div class="label_text"><p>SC.CHINAZ.COM</p></div></li>
				<li><a href="http:/www.51qianduan.com/jiaoben/"><img src="images/example/004.jpg" class="cubeShow" /></a><div class="label_text"><p>jQuery特效</p></div></li> 
			  </ul>
			</div>
		  </div>
		</div>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function() {
		$('.box_skitter_large').skitter({
			theme: 'default',
			dots: true, 
			preview: true,
			numbers_align: 'center'
		});
	});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 加载动画 flash焦点图 flash幻灯片 flashbanner flash图片轮播 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 h5弹窗动画 html5弹窗动画 切换按钮 h5动画 h5背景动画 h5场景动画 h53D动画 h5界面动画 html5动画 表单 表单美化 表单插件 表单美化插件 焦点图 幻灯片 轮播图 bar焦点图 h5按钮动画 html5按钮动画 h5图片动画 h5图标动画 html5图片动画 html5图标动画 带缩略图的幻灯片 图片切换 图片选项卡 图标选项卡 纯图片轮播 图片轮播 选项卡自动切换 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到