jQuery点击图片弹出lightbox效果代码114 452 151特效描述:jQuery 点击图片 弹出lightbox,jQuery点击图片弹出lightbox效果代码

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/boxImg.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/boxImg.css">

2. 引入JS

<script src="js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/boxImg.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/boxImg.js" type="text/javascript"></script>

3. HTML代码

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>jQuery点击图片弹出lightbox效果代码</title>
</head>
<body style="background:#222222">
<img modal="zoomImg" src="img/bz1.png" height="150px" alt=""> 
<img modal="zoomImg" src="img/bz2.png" height="150px" alt=""> 
<img modal="zoomImg" src="img/bz3.png" height="150px" alt=""> 
<img modal="zoomImg" src="img/bz4.png" height="150px" alt=""> 
<img modal="zoomImg" src="img/bz5.png" height="150px" alt=""> 
</body>
</html>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滑动选项卡切换 弹出层拖动 叠加浮动层 选项卡切换 滑动手风琴 窗口提示框 缩放放大缩小 重叠层叠叠加 转动旋转翻转 切换按钮 缩放切换 form表单 图片叠加 图片翻转旋转 图片放大缩小 图片切换 lightbox 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到