jQuery css3鼠标拖动360度全景预览特效135 539 180特效描述:jQuery css3 鼠标拖动 360度全景 预览特效,jQuery css3鼠标拖动360度全景预览特效

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/reset.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/zzsc-demo.css">
<link rel="stylesheet" href="css/style2.css">

2. 引入JS

<script src="js/modernizr.js"></script>
<script src="js/jquery-2.1.1.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.mobile.custom.min.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>

3. HTML代码

<div class="zzsc-container">
	<div class="cd-product-viewer-wrapper" data-frame="16" data-friction="0.33">
		<div>
			<figure class="product-viewer">
				<img src="img/img-loading.jpg" alt="Product Preview">
				<div class="product-sprite" data-image="img/img-sprite.png"></div>
			</figure> <!-- .product-viewer -->
			<div class="cd-product-viewer-handle">
				<span class="fill"></span>
				<span class="handle">Handle</span>
			</div>
		</div> <!-- .cd-product-viewer-handle -->
	</div> <!-- .cd-product-viewer-wrapper -->
</div>
<script src="js/main.js"></script> <!-- Resource jQuery -->用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滑动滑过 拖动拽动 滑动星星打分 其他更多 预览 图片拖动 滑动选项卡切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到