jQuery幻灯片切换特效代码106 423 142特效描述:jQuery 幻灯片切换特效,jQuery幻灯片切换特效代码

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="images/index.css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.11.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.slides.js"></script>

3. HTML代码

<div id="yxh_article">
	<div class="slider_box" id="slider_name"> 
<div class="mask"></div>
<ul class="silder_con">	
<li class="silder_panel"><a href="#?nid=87" target="_blank" class="f_l"><img src="images/1.jpg" width="600" height="375" /></a></li> 
<li class="silder_panel"><a href="#?nid=151" target="_blank" class="f_l"><img src="images/2.jpg" width="600" height="375" /></a></li>
<li class="silder_panel"><a href="#?nid=89" target="_blank" class="f_l"><img src="images/3.jpg" width="600" height="375" /></a></li>
<li class="silder_panel"><a href="#?nid=88" target="_blank" class="f_l"><img src="images/4.jpg" width="600" height="375" /></a></li>
</ul>	
<div class="silder_intro">
	<h3>铭珠彩湖</h3>
</div>
<div class="silder_intro">
	<h3>黄金沙滩</h3>
</div>
<div class="silder_intro">
	<h3>中国龙</h3>
</div>
<div class="silder_intro">
	<h3>观景摩天轮</h3>
</div>
<ul class="silder_nav dec">     		
	<li><a href="#?nid=87" target="_blank"><img src="images/1.jpg" width="110" height="48" /></a></li>
	<li><a href="#?nid=151" target="_blank"><img src="images/2.jpg" width="110" height="48" /></a></li>
	<li><a href="#?nid=89" target="_blank"><img src="images/3.jpg" width="110" height="48" /></a></li>
	<li><a href="#?nid=88"><img src="images/4.jpg" width="110" height="48" /></a></li>    
</ul>
</div>
</div> 	 用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 选项卡切换 滑动手风琴 滑动星星打分 焦点图 幻灯片 图片轮播 其他 带标题的焦点图 带缩略图的幻灯片 图片切换 图片轮播 选项卡自动切换 鼠标滑过

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到