jQuery有提示音消息提示框125 499 167特效描述:jQuery 有提示音 消息提示框,jQuery有提示音消息提示框

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/default.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.notify.css">

2. 引入JS

<script src="js/jquery-1.11.0.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.notify.js"></script>

3. HTML代码

<article class="zzsc">
	<button id="btn"><i class="fa fa-commenting-o"></i> 打开消息通知框</button>
</article>
<script>
$.notifySetup({sound: 'audio/notify.wav'});
$(function(){
	$("#btn").click(function(){
		$('<p>51前端</p>').notify();
		$('<p>51前端</p>').notify('error');
		$('<p>51前端</p>').notify({sticky: true});
	});
});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 弹出层拖动 窗口提示框 文字提示框

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到