jQuery播放器动态图片切换特效105 417 140特效描述:jQuery播放器 动态图片切换特效,jQuery播放器动态图片切换特效

代码结构

1. 引入CSS

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/jquery-image-player-min.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/d2.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-image-player-min.js"></script>

3. HTML代码

<section class="wrapper">
	<section class="contentWrapper contBg1">
		<section class="content">
					<div id="demo2">
						<ul>
							<li data-duration="0"></li>
							<li data-duration="50">
								<div class="loginbox">
									<img src="demo-images/uipg-logo.png" class="logo" data-effect="animate" data-effect-steps="5" data-effect-animate="margin-top:0; opacity:1" />
								</div>
							</li>
							<li data-duration="500">
								<div class="loginbox">
									<img src="demo-images/uipg-logo.png" class="logo reset" />
								</div>
							</li>
							<li data-duration="50">
								<div class="loginbox">
									<img src="demo-images/uipg-logo.png" class="logo reset" />
									<div class="input" data-effect="animate" data-effect-steps="5" data-effect-animate="margin-top:0; opacity:1"><span>Username</span></div>
								</div>
							</li>
							<li data-duration="500">
								<div class="loginbox">
									<img src="demo-images/uipg-logo.png" class="logo reset" />
									<div class="input reset"><span>Username</span></div>
								</div>
							</li>
							<li data-duration="50">
								<div class="loginbox">
									<img src="demo-images/uipg-logo.png" class="logo reset" />
									<div class="input reset"><span>Username</span></div>
									<div class="input" data-effect="animate" data-effect-steps="5" data-effect-animate="margin-top:0; opacity:1"><span>Password</span></div>
								</div>
							</li>
							<li data-duration="500">
								<div class="loginbox">
									<img src="demo-images/uipg-logo.png" class="logo reset" />
									<div class="input reset"><span>Username</span></div>
									<div class="input reset"><span>Password</span></div>
								</div>
							</li>
							<li data-duration="50">
								<div class="loginbox">
									<img src="demo-images/uipg-logo.png" class="logo reset" />
									<div class="input reset"><span>Username</span></div>
									<div class="input reset"><span>Password</span></div>
									<div class="rememberme" data-effect="animate" data-effect-steps="5" data-effect-animate="margin-top:0; opacity:1">Remember me</div>
								</div>
							</li>
							<li data-duration="500">
								<div class="loginbox">
									<img src="demo-images/uipg-logo.png" class="logo reset" />
									<div class="input reset"><span>Username</span></div>
									<div class="input reset"><span>Password</span></div>
									<div class="rememberme reset">Remember me</div>
								</div>
							</li>
							<li data-duration="50">
								<div class="loginbox">
									<img src="demo-images/uipg-logo.png" class="logo reset" />
									<div class="input reset"><span>Username</span></div>
									<div class="input reset"><span>Password</span></div>
									<div class="rememberme reset">Remember me</div>
									<div class="button" data-effect="animate" data-effect-steps="5" data-effect-animate="margin-top:0; opacity:1">SIGN IN</div>
								</div>
							</li>
							<li data-duration="500">
								<div class="loginbox">
									<img src="demo-images/uipg-logo.png" class="logo reset" />
									<div class="input reset"><span>Username</span></div>
									<div class="input reset"><span>Password</span></div>
									<div class="rememberme reset">Remember me</div>
									<div class="button reset">SIGN IN</div>
								</div>
							</li>
							<li data-duration="50">
								<div class="loginbox">
									<img src="demo-images/uipg-logo.png" class="logo reset" />
									<div class="input reset"><span>Username</span></div>
									<div class="input reset"><span>Password</span></div>
									<div class="rememberme reset">Remember me</div>
									<div class="button reset">SIGN IN</div>
									<div class="forgotpassword" data-effect="animate" data-effect-steps="5" data-effect-animate="margin-top:0; opacity:1">Forgot your password?</div>
								</div>
							</li>
							<li data-duration="1000">
								<div class="loginbox">
									<img src="demo-images/uipg-logo.png" class="logo reset" />
									<div class="input reset"><span>Username</span></div>
									<div class="input reset"><span>Password</span></div>
									<div class="rememberme reset">Remember me</div>
									<div class="button reset">SIGN IN</div>
									<div class="forgotpassword reset">Forgot your password?</div>
								</div>
							</li>
							<li data-duration="1000">
								<div class="loginbox">
									<img src="demo-images/uipg-logo.png" class="logo reset" />
									<div class="input reset"><span class="actName">Yourname</span></div>
									<div class="input reset"><span>Password</span></div>
									<div class="rememberme reset">Remember me</div>
									<div class="button reset">SIGN IN</div>
									<div class="forgotpassword reset">Forgot your password?</div>
								</div>
							</li>
							<li data-duration="1000">
								<div class="loginbox">
									<img src="demo-images/uipg-logo.png" class="logo reset" />
									<div class="input reset"><span class="actName">Yourname</span></div>
									<div class="input reset"><span class="actPass"></span></div>
									<div class="rememberme reset">Remember me</div>
									<div class="button reset">SIGN IN</div>
									<div class="forgotpassword reset">Forgot your password?</div>
								</div>
							</li>
							<li data-duration="1000">
								<div class="loginbox">
									<img src="demo-images/uipg-logo.png" class="logo reset" />
									<div class="input reset"><span class="actName">Yourname</span></div>
									<div class="input reset"><span class="actPass"></span></div>
									<div class="rememberme reset">Remember me</div>
									<div class="button reset actSign">SIGN IN</div>
									<div class="forgotpassword reset">Forgot your password?</div>
								</div>
							</li>
							<li data-duration="50">
								<div class="loginbox" data-effect="animate" data-effect-steps="10" data-effect-animate="margin-top:-320px;">
									<img src="demo-images/uipg-logo.png" class="logo reset" />
									<div class="input reset"><span class="actName">Yourname</span></div>
									<div class="input reset"><span class="actPass"></span></div>
									<div class="rememberme reset">Remember me</div>
									<div class="button reset actSign">SIGN IN</div>
									<div class="forgotpassword reset">Forgot your password?</div>
								</div>
							</li>
							<li data-duration="50">
								<div class="loginbox welcome" data-effect="animate" data-effect-steps="10" data-effect-animate="margin-top:0;">
									<img src="demo-images/img5.png" />
								</div>
							</li>
							<li data-duration="1000">
								<div class="loginbox">
									<img src="demo-images/img5.png" />
								</div>
							</li>
						</ul>
					</div>
		</section>
		</div>
	</section>
</section>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 滑动星星打分 其他 图片切换 图片选项卡 图标选项卡 播放器

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到