jQuery实现全屏焦点图切换代码73 288 97特效描述:jQuery实现 全屏焦点图 切换代码,jQuery实现全屏焦点图切换代码

代码结构

1. 引入CSS

<link href="style/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

2. 引入JS

<script src="js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.easing.1.3.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.responsive.slider.js" type="text/javascript"></script>

3. HTML代码

<div id="r-slider-wrapper">
	<div id="r-slider-category-wrapper">
		<select>
		<option value="first-cat">First Category</option>
		<option value="second-cat">Second Category</option>
		<option value="third-cat">Third Category</option>
		<option value="fourth-cat">Fourth Category</option>
		</select>
		<ul>
			<li class="r-cat-active"><a href="#first-cat">First Category</a>
			</li>
			<li><a href="#second-cat">Second Category</a> </li>
			<li><a href="#third-cat">Third Category</a> </li>
			<li><a href="#fourth-cat">Fourth Category</a> </li>
		</ul>
		<div id="r-slider-content-right">
			<div id="r-nav">
				<img src="images/prev.png" id="r-prev" alt="Previous">
				<img id="r-next" src="images/next.png" alt="Next"> </div>
		</div>
	</div>
	<div id="r-slider-contents-wrapper">
		<div id="r-slider-content-left">
			<div id="first-cat" style="opacity: 1; width: 6830px; height: 0px;">
				<div class="r-img-wrap" style="left: 0px;">
					<img src="images/1.jpg" style> </div>
				<div class="r-img-wrap" style="left: 1366px;">
					<img src="images/2.jpg" style> </div>
				<div class="r-img-wrap" style="left: 2732px;">
					<img src="images/3.jpg" style> </div>
				<div class="r-img-wrap" style="left: 4098px;">
					<img src="images/4.jpg" style> </div>
				<div class="r-img-wrap" style="left: 5464px;">
					<img src="images/5.jpg" style> </div>
				<div class="clear">
				</div>
			</div>
			<div id="second-cat" style="opacity: 0; width: 6830px; height: 0px;">
				<div class="r-img-wrap" style="left: 0px;">
					<img src="images/1a.jpg" style> </div>
				<div class="r-img-wrap" style="left: 1366px;">
					<img src="images/2a.jpg" style> </div>
				<div class="r-img-wrap" style="left: 2732px;">
					<img src="images/3a.jpg" style> </div>
				<div class="r-img-wrap" style="left: 4098px;">
					<img src="images/4a.jpg" style> </div>
				<div class="r-img-wrap" style="left: 5464px;">
					<img src="images/5a.jpg" style> </div>
				<div class="clear">
				</div>
			</div>
			<div id="third-cat" style="opacity: 0; width: 6830px; height: 0px;">
				<div class="r-img-wrap" style="left: 0px;">
					<img src="images/1b.jpg" style> </div>
				<div class="r-img-wrap" style="left: 1366px;">
					<img src="images/2b.jpg" style> </div>
				<div class="r-img-wrap" style="left: 2732px;">
					<img src="images/3b.jpg" style> </div>
				<div class="r-img-wrap" style="left: 4098px;">
					<img src="images/4b.jpg" style> </div>
				<div class="r-img-wrap" style="left: 5464px;">
					<img src="images/5b.jpg" style> </div>
				<div class="clear">
				</div>
			</div>
			<div id="fourth-cat" style="opacity: 0; width: 6830px; height: 0px;">
				<div class="r-img-wrap" style="left: 0px;">
					<img src="images/1c.jpg" style> </div>
				<div class="r-img-wrap" style="left: 1366px;">
					<img src="images/2.jpg" style> </div>
				<div class="r-img-wrap" style="left: 2732px;">
					<img src="images/3b.jpg" style> </div>
				<div class="r-img-wrap" style="left: 4098px;">
					<img src="images/4a.jpg" style> </div>
				<div class="r-img-wrap" style="left: 5464px;">
					<img src="images/5.jpg" style> </div>
				<div class="clear">
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>
<div style="text-align:center;clear:both">
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册
小小的太阳
关注
TA的相关作品 >>更多
热搜关键词


热门标签: 导航切换 带标题的焦点图 带缩略图的幻灯片 带简介的焦点图 图片切换 图片轮播 文字切换 自动滚动图片轮播 背景切换 马赛克幻灯片 手风琴 全屏焦点图 选项卡自动切换 视频切换 列表切换 渐隐切换 全屏切换 切换按钮 缩放切换 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 选项卡切换 滑动手风琴 焦点图幻灯片

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到