jQuery实现连续滚动图片展示如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

223 890 297特效描述:jQuery实现 连续滚动 图片展示。jQuery实现连续滚动图片展示

代码结构

1. 引入JS

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="jquery.carouFredSel-6.0.4-packed.js" type="text/javascript"></script>

2. HTML代码

		<div id="wrapper">
			<div id="carousel">
				<div>
					<img src="img/fruit1.png" alt="fruit1" width="200" height="200" />
					<span>Apple</span>
				</div>
				<div>
					<img src="img/fruit2.png" alt="fruit2" width="200" height="200" />
					<span>Mandarin</span>
				</div>
				<div>
					<img src="img/fruit3.png" alt="fruit3" width="200" height="200" />
					<span>Banannas</span>
				</div>
				<div>
					<img src="img/fruit4.png" alt="fruit4" width="200" height="200" />
					<span>Cherries</span>
				</div>
				<div>
					<img src="img/fruit5.png" alt="fruit5" width="200" height="200" />
					<span>Orange</span>
				</div>
				<div>
					<img src="img/fruit6.png" alt="fruit6" width="200" height="200" />
					<span>Melon</span>
				</div>
				<div>
					<img src="img/fruit7.png" alt="fruit7" width="200" height="200" />
					<span>Lemon</span>
				</div>
				<div>
					<img src="img/fruit8.png" alt="fruit8" width="200" height="200" />
					<span>Grapes</span>
				</div>
				<div>
					<img src="img/fruit9.png" alt="fruit9" width="200" height="200" />
					<span>Peach</span>
				</div>
				<div>
					<img src="img/fruit10.png" alt="fruit10" width="200" height="200" />
					<span>Pear</span>
				</div>
				<div>
					<img src="img/fruit11.png" alt="fruit11" width="200" height="200" />
					<span>Strawberry</span>
				</div>
				<div>
					<img src="img/fruit12.png" alt="fruit12" width="200" height="200" />
					<span>Melon</span>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div style="text-align:center;clear:both">
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到