jQuery鼠标悬停头像征名投票系统代码如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

175 697 233特效描述:鼠标悬停 头像征名投票 投票系统。jquery实现头像征名投票功能,鼠标经过显示征名释义

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js" ></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js" ></script>

3. HTML代码

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>jQuery征名投票代码</title>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
	$(".artist_l li .cvote").click(function () {
		var nowdo = $(this);
		var baby = nowdo.parent().parent().find(".tag_txt").html();
		var nowvote = nowdo.parent().find(".cvotenum b").html();
		nowdo.parent().find(".cvotenum b").html(parseInt(nowvote) + 1);
		alert("亲!您为征名【" + baby + "】投了一票!谢谢您的投票!");
	});
});
</script>
</head>
<body style=" background-color:#cb0000">
<div class="itagBox">
	<ul class="artist_l">
		<li class="tag1">
      <div class="votetext">
			<div class="tag_txt">
			 征名1 
			</div>
			<a href="#"> 
       征名释义:征名1
      </a>
      </div>
      <div class="votedo">
       <div class="cvotenum"><b>1002</b>票</div>
       <div class="cvote">投票</div>
      </div>
		</li>
		<li class="tag1 ">
     <div class="votetext">
			<div class="tag_txt">
			 征名2
			</div>
			<a href="#"> 
       征名释义:征名2
      </a>
      </div> <div class="votedo">
       <div class="cvotenum"><b>1003</b>票</div>
       <div class="cvote">投票</div>
      </div>
		</li>
		<li class="tag1"> <div class="votetext">
			<div class="tag_txt">
			 征名3
			</div>
			<a href="#">征名释义:征名3</a>
       </div>
       <div class="votedo">
       <div class="cvotenum"><b>1004</b>票</div>
       <div class="cvote">投票</div>
      </div>
		</li>
		<li class="tag1 "> <div class="votetext">
			<div class="tag_txt">
			征名4
			</div>
			<a href="#">征名4</a>
       </div> <div class="votedo">
       <div class="cvotenum"><b>1005</b>票</div>
       <div class="cvote">投票</div>
      </div>
		</li>
		<li class="tag1"> <div class="votetext">
			<div class="tag_txt">
			 征名5
			</div>
			<a href="#">征名释义:征名5</a>
       </div> <div class="votedo">
       <div class="cvotenum"><b>1045</b>票</div>
       <div class="cvote">投票</div>
      </div>
		</li>
		<li class="tag1"> <div class="votetext">
			<div class="tag_txt">
			 征名6
			</div>
			<a href="#">征名释义:征名6</a>
       </div> <div class="votedo">
       <div class="cvotenum"><b>1008</b>票</div>
       <div class="cvote">投票</div>
      </div>
		</li>
		<li class="tag1"> <div class="votetext">
			<div class="tag_txt">
			 征名7
			</div>
			<a href="#">征名释义:征名7</a>
       </div> <div class="votedo">
       <div class="cvotenum"><b>1009</b>票</div>
       <div class="cvote">投票</div>
      </div>
		</li>
		<li class="tag1 "> <div class="votetext">
			<div class="tag_txt">
		  	征名8
			</div>
			<a href="#">征名释义:征名8</a>
       </div> <div class="votedo">
       <div class="cvotenum"><b>1006</b>票</div>
       <div class="cvote">投票</div>
      </div>
		</li>
		<li class="tag1"> <div class="votetext">
			<div class="tag_txt">
			征名9
			</div>
			<a href="#">征名释义:征名9</a>
       </div> <div class="votedo">
       <div class="cvotenum"><b>1008</b>票</div>
       <div class="cvote">投票</div>
      </div>
		</li>
		<li class="tag1 "> <div class="votetext">
			<div class="tag_txt">
			 征名10
			</div>
			<a href="#">征名释义:征名10</a>
       </div> <div class="votedo">
       <div class="cvotenum"><b>1002</b>票</div>
       <div class="cvote">投票</div>
      </div>
		</li>
		<li class="tag1 "> <div class="votetext">
			<div class="tag_txt">
			 征名11
			</div>
			<a href="#">征名释义:征名11</a>
       </div> <div class="votedo">
       <div class="cvotenum"><b>1012</b>票</div>
       <div class="cvote">投票</div>
      </div>
		</li>
    <li class="tag1 "> <div class="votetext">
			<div class="tag_txt">
			 征名12
			</div>
			<a href="#">征名释义:征名12</a>
       </div> <div class="votedo">
       <div class="cvotenum"><b>1202</b>票</div>
       <div class="cvote">投票</div>
      </div>
		</li>
	</ul>
</div>
</body>
</html>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 瀑布流 收藏 预览 自适应页面大小 响应式区块列表布局 摇摆 烟花 清单样式 照相机 注释 下划线 结构图 鼠标悬停 条形码 弹幕 画板 朋友圈样式 红包 css绘制样式 支付 图文布局 滚动导航菜单 导航切换 二维码 滚动切换 地图 图片滚动 图片切换 计算器 文字滚动 文字切换 计时器 背景切换 桌面 图片文字滚动 手风琴 跳转 全屏滚动 选项卡自动切换 步骤 页面滚动 视频切换 键盘 列表切换 签到 分享 渐隐切换 点赞 投票 全屏切换 雪花 切换按钮 打印 缩放切换 答题 震动 图表 鼠标滑过 抽奖 表情 qq空间 头像截图 星星打分评分 编辑器 播放器 电子杂志 排行榜 分页翻页 排序 表格隔行变色 table表格 进度条 多功能 滚动流动 滚动切换 滑动选项卡切换 自动滚动图片轮播 选项卡切换 滑动手风琴 滑动星星打分 其他更多

×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到